Quan điểm Quy Luật Bất Thành Văn của Duy MKT: "Hay học thì sang, hay làm thì có. Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình."